REGULAMIN KONKURSU

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest Jednoosobowa Działalność Gospodarcza Marek Zacharewicz Media, z siedzibą w Myśliborzu, przy ulicy Sikorskiego 39, 74-300 Myślibórz, NIP: 5833361279, Regon: 383757960

 2. Konkurs rozpocznie się  w dniu 14.10.2020 o godzinie 21:00 i potrwa do dnia 20.10.2020 do godziny 21:00.

3. Zadaniem Konkursowym jest opublikowanie na swoim profilu na Facebook.com lub Instagram.com postu, na temat trwających zapisów do kursu “Sztuka Tworzenia Akompaniamentu”.

4. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

 § 2 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która wykupiła dostęp do kursu Sztuka Tworzenia Akompaniamentu dostępnego pod adresem: https://szkolapianina.pl/sta

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie https://szkolapianina.pl/regulamin-konkursu
b) spełnienie warunków podanych w §3 p.1

.

 § 3 

ZASADY KONKURSU I NAGRODY 

1. Przedmiotem konkursu jest opublikowanie na swoim profilu na portalu społecznościowym, za pośrednictwem Facebook.com lub Instagram.com postu informującego, że trwają zapisy do kursu Sztuka Tworzenia, oraz że bierze się w nim udział i oznaczenie FanPage @SzkolaPianina, do dnia 20.10.2020 d o godziny 21:00.

 2. Nagrodę otrzymają 3 osoby, które opublikują najciekawsze posty.

3. Nagrodą w Konkursie jest realizacja nagrania utworu wybranego przez zwycięzcę przez organizatora.

 4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator. 

5. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej w dniu 21.10.2020 pocztą elektroniczną.

 6. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody. 

§ 4 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, kontaktowego podczas złożonego zamówienia na kurs Pianino Od Podstaw.

3. Podane dane będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród. § 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie.